Annonce
KOMMUNALVALG

Trekløver bag aftale i Dragør: Kenneth Gøtterup er ny borgmester

Kenneth Gøtterup flankeret af Helle Barth, Venstre, og Nicolaj Bertel Riber, Socialdemokratiet. Foto: Jan Jeppesen.
Mandag aften indgik De Konservative, Socialdemokratiet og Venstre en konstitueringsaftale, der gør den konservative Kenneth Gøtterup til borgmester.

- Jeg er utrolig glad og stolt over opbakningen fra borgerne. Og vi går til opgaven for at gøre det bedste for Dragør sammen med Socialdemokratiet og Venstre, siger den konservative Kenneth Gøtterup, efter de tre partier mandag aften kunne lukke et seks dage langt forhandlingsforløb efter sidste uges kommunalvalg.

- Vi har været langt fra hinanden de sidste fire år, så vi har brugt lang tid til at finde løsninger på, hvordan vi kan imødekomme udfordringerne i et godt samarbejde. Vi har nu fået lavet et godt politik-papir for styringen af Dragør de næste fire år. Et papir, som alle tre partier kan se sig selv i, forklarer Kenneth Gøtterup.

- Vi sætter også en ny retning for Dragør, hvor service og borgerne er i højsædet.

Annonce

Den afgående borgmester Helle Barth (V) siger om aftalen:

- Valget taler sit tydelige sprog, men jeg er meget stolt af denne aftale. Jeg er også helt tryg ved at overlade embedet til Kenneth Gøtterup, som helt sikkert bliver en god borgmester.

Vi har udarbejdet et politisk arbejdsgrundlag for de næste fire år. Dragør vil fortsat være en selvstændig kommune med en god økonomi, og så kommer klima til at fylde en hel del.

Vi har været langt fra hinanden de sidste fire år, så vi har brugt lang tid til at finde løsninger på, hvordan vi kan imødekomme udfordringerne i et godt samarbejde. Vi har nu fået lavet et godt politik-papir for styringen af Dragør de næste fire år

KENNETH GØTERUP

Socialdemokratiets Nicolaj Bertel Riber roser De Konservative og Venstre for at have deltaget 'i en lang, men god proces':

- Vi har fået tilstrækkeligt med røde og grønne ting igennem, og jeg kan fastslå, vi har en aftale, der samarbejder hen over midten og skaber det brede samarbejde til gavn for Dragør.

- Det har taget lang tid, fordi vi har kigget hinanden i øjnene med det formål at få lavet den bedste aftale, vi alle kan se os selv i.

De Konservative, Socialdemokratiet og Venstre har 11 mandater i det kommende byråd. Her er mandaterne samlet efter offentliggørelsen af aftalen mandag aften på Dragør Rådhus. Foto: Jan Jeppesen.


Fritstillet om verdenskulturarv

En af knasterne i forhandlingerne har været partiernes forskellige holdninger til Dragørs ansøgning om at blive optaget på UNESCOs verdenskulturarvliste.

Den forhindring er blevet ryddet af vejen, fortæller Kenneth Gøtterup:

- Vi har indskrevet i aftalen, at parterne har noteret sig, at der er et flertal i kommunalbestyrelsen, der ikke bakker projektet op. Jeg forventer også, at det flertal er der, når vi skal stemme om det. Men vi er blevet enige om at stå frit i forhold til hinanden, når vi kommer så langt.

Dragør Havns udvikling skal ske i respekt for digeprojektet. Det betyder, at etape to og tre bliver stillet i bero til der ligger en skræddersyet plan for digeprojektet, oplyser parterne.

Annonce

Hovedpunkterne i aftalen

Nicolaj Bertel Riber, Socialdemokratiet, er 1. viceborgmester. Helle Barth, Venstre, er 2. viceborgmester.

Kommunens drift: Det er afgørende for parterne, at der gives forvaltningen arbejdsro i de kommende fire år for at sikre, at de har fuldt fokus på den borgernære velfærd. Parterne er enige om, at påbegynde en proces i dialog med forvaltningen om, hvordan vi kan styrke samspillet mellem politikere og forvaltning om, hvordan vi bedst muligt kan sikre sammenhæng mellem politisk ambitionsniveau og forvaltningens ressourcer.

Økonomien: At det vedtagne budget for 2022 danner grundlaget for indsatserne i den kommunale service i 2022. At den gennemsnitlige kassebeholdning, jf. Indenrigsministeriet, med udgangen af valgperioden skal være på kr. 50 mio. At der ikke optages lån til drift og styrkelse af kassebeholdning. Såfremt der opstår helt ekstraordinære og uforudsete udefrakommende udfordringer, der påvirker Dragør Kommune, kan parterne optage forhandling om eventuel lånoptagning. At skatterne holdes i ro.

Børn og ungeområdet: At den eksisterende børne og ungepolitik videreføres og danner grundlag for de kommende prioriteringer. At den eksisterende skolepolitik videreføres og danner grundlag for de kommende prioriteringer. At der i samarbejde med skolerne genetableres et ungeråd, der indgår i en tæt dialog med kommunalbestyrelsen om behov for tiltag, særligt for gruppen af unge mellem 14-20 år.

Socialområdet: Det specialiserede socialområde skal analyseres med et fokus på, at der sikres en kompetent og rettidig sagsbehandling. Det specialiserede børneområde er en vigtig prioritet for parterne. Samtidig er inklusionspolitikken fra 2016. Derfor vil fagudvalget, som noget af det første, tage en grundig drøftelse af de udfordringer der er på området, hvordan kvaliteten sikres, og om der er behov for justeringer af bl.a inklusionspolitikken. Parterne finder det vigtigt, at der er en inddragelse af skoler, daginstitutioner, klub Dragør og skolebestyrelser om den fremtidige prioritering af området.

Ældreområdet: Parterne er enige om, at der sættes et nyt fokus på ældreområdet, og dette er delt i tre områder. Plejehjem, hjemmepleje og seniorlivet. På plejehjemmet Enggården ønskes iværksat en proces mellem medarbejdere, ledelse, Ældrerådet og det nuværende beboer- og pårørenderåd, hvor man får beskrevet hvad det gode liv på et plejehjem er. Beskrivelsen danner grundlag for indsatsen i hverdagen, og skal være ledelsens kompas for Enggården. Politisk ønskes et fokus på tid til samvær, medmenneskelighed, omsorg og de rette faglige kompetencer. Der forelægges en sag om mulighederne for etablering af en bestyrelse for Enggården.

Handicapområdet: Parterne er enige om, at handicapområdet skal prioriteres i kommunen. Det sker først og fremmest ved at have et godt og stærkt samarbejde med Handicaprådet, fx via dialogmøder med brugere og pårørende på området. Mødet med kommunen skal først og fremmest være præget af åbenhed og tolerance og ikke mindst respekt. Vi vil arbejde på at forbedre handicappede borgeres muligheder for at deltage i et rigt og alsidigt foreningsliv i samspil med andre.

Foreningslivet i Dragør: Parterne er enige om, at foreningslivet er vigtigt i Dragør kommune. Både i dannelsen af børn og unge, for folkesundheden og for det sociale fællesskab i kommunen. Derfor ønsker parterne i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, at sætte fokus på at give foreningslivet de bedst mulige vilkår. Det betyder, at Folkeoplysningsudvalget anmodes om, at foretage en grundig vurdering af foreningernes vilkår i Dragør, set med traditionelle foreningsbriller, herunder vilkårene for den uorganiserede idræt. Foreningerne skal- som tidligere i Dragør kommune - have en kontaktperson der kan bistå med eventuelle sager i den kommunale behandling, såfremt det er nødvendigt. Denne funktion genetableres dermed.

Det tekniske område: Der er mellem parterne enighed om, at der skal vedtages en plan for genopretning af byggesagsområdet, herunder muligheden for at omfordele ressourcer og/eller kompetencer i administrationen, der kan understøtte en hurtigere sagsbehandling. Det tekniske område i Dragør er generelt udfordret med et højt arbejdspres, hvorfor parterne vil foretage en vurdering af alle igangværende projekter, og foretage en prioritering af, om nogle skal stoppes eller udskydes. Parterne ønsker at genoptage sagen om vandforsyning.

Kystsikring: Parterne er enige om – ligesom alle andre partier – at Dragør kommune skal sikres mod stigende vandstand. Parterne vil gerne tilkendegive, at det er en af de største og sværeste politiske beslutninger der skal træffes i Dragør kommune. Den samlede kommunalbestyrelse får nøje gennemgået hele kystsikringen. Forvaltningen belyser alternative muligheder til den eksisterende plan, bl.a. på baggrund af indmeldte forslag. Der foretages en politisk drøftelse af disse. Parterne forpligter sig til, at afholde dialogmøder med interessenter om resultaterne af belysningen for at sikre, at parterne indgår og høres i beslutningsprocessen. Forvaltningen belyser om Dragør kan sikres mod stigende vandstand, med en hurtigere etablering end de nuværende 30 år, samt muligheder for mindre omkostningskrævende tiltag. Kommunalbestyrelsen vedtager i første halvår af 2022 en endelig beslutning om finansiering

Havnen: Parterne er enige om, at der forelægges en sag om ændret styreform for havnen, herunder mulighed for at brugerråd eller bestyrelse reetableres, med henblik på, sammen med havnefogeden, at sikre den daglige drift. Samtidig forelægges en sag med henblik på, at havnens økonomi udskilles fra øvrige kommunale budgetområder.

Byudvikling: Der er aktuelt en drøftelse i Folketinget om mulighederne for ændring af støjkonsekvenszoner. Parterne ønsker derfor at være på forkant med udviklingen og at der allerede nu tages en drøftelse af kommunens perspektiver på erhvervs- og byudvikling, hvis der ændres på støjkonsekvenszoner. Herunder med et særligt fokus på, hvad kommunen kan være i stand til at gennemføre med opmærksomhed på de borgere, der bor i nærmiljøet i de muligt udpegede områder.

Der er grundlæggende enighed mellem alle partier omkring et fokus på behovet for ungdomsboliger, almene boliger, ejerboliger og senior bofællesskaber. Parterne ønsker, også set i lyset af kommende mulige ændringer af støjkonsekvenszoner, at iværksætte en analyse og vurdering af, hvad behovet for de forskellige boliger reelt er i Dragør kommune. Denne viden skal danne grundlag for en grundig politisk drøftelse og prioritering af en langsigtet strategisk plan for vores boligmasse i Dragør. Hvad angår Engvejsarealet stilles de respektive konstitueringsparter frit i den videre proces.

Annonce

Unesco og turisme

Parterne noterer sig, at der i den nye kommunalbestyrelse er mindst ni  medlemmer, der ikke ønsker at gennemføre Unesco-projektet, hvilket forventes at afspejle sig, når høringsmaterialet skal behandles. Parterne er enige om, at vi i 2022 skal have vedtaget den endelige turismestrategi og at denne udarbejdes af kommunalbestyrelsen, forvaltningen og interessenter i kommunen, herunder erhvervslivet, foreningslivet og butiksejerne.

Erhvervslivet: Der er mellem parterne enighed om, at der i et tæt samarbejde med erhvervslivet udarbejdes en erhvervspolitik, der adresserer de særlige udfordringer der er i Dragør. Det er hensigten at erhvervspolitikken er gældende for fire år, men i forskudt periode af valgperioden, således at der altid er en eksisterende holdbar erhvervspolitik, i det første år af fremtidige valgperioder.

Klima og miljø: Der er mellem parterne enighed om, at klima og miljø skal på den politiske dagsorden i Dragør. I Dragør Kommune skal vi turde være ambitiøse på klimaets vegne, og vi skal ikke være bange for at sætte handling bag ord, for det er godt for både klimaet og økonomien. Desuden skal vi turde tage et lokalt ansvar i en global verden. At der i 2022, forventeligt i andet kvartal, er truffet beslutning om at der enten udarbejdes en grundig og ambitiøs klimahandlingsplan for 2020-2030 med målsætninger som sammentænkes med de temaer og målsætninger, der indgår i Folketingets nye Klima og Energiaftale fra juni 2020. Eller om Dragør kommune indtræder i klimapartnerskabet DK2020 såfremt det forsat er muligt. At sikre, at klima bliver en central parameter i alle kommunens mange forskellige typer af indkøb, så vi derigennem bidrager til at nedbringe CO2 udledningen. At der skal etableres et lokalt klimanetværk med kommunens erhvervsvirksomheder.

Tidligere borgmestre i Dragør

2014-2021 Eik Dahl Bidstrup/Helle Barth, Venstre

2006-2014 Allan Holst, Socialdemokratiet

2002-2006 Asger Larsen, De Konservative

1994-2002 Birgitte Rinhart, Liste T

1990-1994 Jørgen Bogstrøm, De Konservative

1986-1990 Georg Lemcke, Socialdemokratiet

1978-1986 Jørgen Rosschou, Lokallisten

1970-1978 Albert Svendsen, De Konservative

Opdateres...


Annonce
AmagerLIV.dk

Alle stemmer er talt op: Her er valg-resultatet i Tårnby

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
TRAFIK

Efter trafikkaos på centrale broer: Seks personer anholdt

naturliv

Nu kan det ikke gå galt: Kæmpe sten på Amarminoen viser vej

Amager

Byens Bedste LIV anbefaler: Det skal du opleve i weekenden

CORONA

Dagens coronatal: Et lille knæk på smittekurven

Heunicke havde håndskrevne noter fra nøglemøde med i Minkkommission

Amager

Almene boliger på Christiania er en del af ny milliardaftale: - Jeg tror, at de er glade for det derude

JUL PÅ AMAGER

Din ø-guide til julen: Lørdag byder på juleoptog, juletræstænding, julemarkeder og en julepyntet villavej

Naboliv

Frank holder øje i sit nabolag: - Sammen kan vi sikre os mod indbrud

Støtteparti indkalder statsminister til hasteforespørgsel: Sundhedsvæsen har brug for redningspakke

SERIEFORBRYDER

Amagermanden: Politiet har efterforsket drabssager med fornyet intensitet

AMAGER FÆLLEDS VENNER

Fire år med fire årstider og Amager Fælled

CORONA

Dagens coronatal: Tårnby har nu landets højeste smittetal

Annonce